WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Broder Lysholm Krogh

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Broder Lysholm Krogh

Vegmester Broder Lysholm Krogh (født 19. august 1777 på Munkvoll i Strinda, død 16.10.1861) ble utnevnt til vegmester i Sør-Trøndelag og bodde gården Kystad . Gift i Trondhjem 16.8.1810 med Magdalene Wensell Schnitler, f. på Hitra 31.12.1791, d. på

Kystad i Strinda 28.10. 1870. datter av residerende kapellan Peter Schnitler og Maren Elisabeth Wensell.

BRODER LYSHOLM KROHG, Broder af forannævnte Amtmand Krohg og Statsraad Chr. Krohgs Fætter, var Søn af Generalveimester Nicolai Frederik Krogh paa Munkvoll, er fød sammesteds 19. August 1777, indsat i T.hjems Latinskole 3die Klasse 1790, dimitteret til Kjøbenhavns Universitet 1794, blev Kornet ved Smaalenske Dragonregiment' og ansattes 1803 som Veimester a la suite i Norge, udnævntes til Ritmester og var i en lang Aarrække Veimester Nordenfjeldsk; Ridder af Sværdord., af Nordstjernen og 1857 af St. Olafs Ordenen. 1825 Medlem af Vidsk. Selskab. Gift 1789 med Magdalene Schnitler. Han døde 16. Octbr. 1861, 84 Aar gammel, hun i August 1870. Denne virksomme og hæderlige Mands Vitæ vilde optage flere Blade, udgjøre et Værk for sig. Som Veimester udfoldede han megen Virksomhed efter de Tiders Fordringer. Han beboede sin Eiendomsgaard Kystad i en lang Aarrække, anlagde her Papirfabrik, Krudtmølle m. m., samt en Planteskole, hvoraf han uegennyttigen forsynede Mange med unge Trær af forskjellige Arter. Den Beplantning, som nu sees paa Domkirkegaarden og flere Steder, er altsammen Ritmester Krohgs Værk. Ligeledes fortjener det at bemærkes, at han med utrættelig Iver i mange Aar arbeidede paa Austmyrens Opdyrkelse hvortil Vidsk. Selskab allene bidrog 1300 Spd. og hvoraf endnu sees tydelige Spor nok; og naar dette Storværk ikke kan siges paa langt nær at være fuldført, ligger Skylden derfor neppe hos Krohg; men han havde at kjæmpe for Midler der stedse savnedes, ligesom ogsaa for god Villie frå andre Kanter, hvor han gjorde Regning paa de fornødne Hjelpekilder. [1]


Referanse

  1. Chr. Thaulows personalhistorie

Kilder

  • 1. Norsk biografisk leksikon, bind ,s 57