WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Christian Anker Bachkes gavebrev

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Christian Anker Bachke
Ringve gård ble av Christian Anker Bachke testamentert til et musikkhistorisk museum og dette vedtaket ble satt ut i livet av Bachkes hustru, den russiskfødte Victoria Bachke. Hun kunne i 1952 åpne Ringve Museum og senere har gårdsanlegget suksessivt blitt tatt i bruk til museumsformål. Den gjenværende jordveien blir brukt av Ringve botaniske hage, som åpnet i 1973.

Christian Anker Bachkes gavebrev av 1942:

Undertegnede konsul Chr. Anker Bachke overdrar herved som gave til "Ringve historiske Museum" min eiendom gårdsnr. 2 bruksnr. 1 av skyld mark 6,14 i Strinda. I forbindelse med den faste eiendom skjenker jeg Museet kjøpesummen for en frasolgt parsell kr. 61.500.00 dog med fradrag av salgsomkostningene kr. 1.484.57 og med fradrag av den skatt . måtte bli utlignet på grunnlag av dette salg. Det vil imidlertid bli innsendt andragende om ettergivelse av skatten. Stempelavgift tilskjøtet og øvrige i forbindelse med overdragelsen forbundne omkostninger bæres av Museet. skjøte på den faste eiendom er utsted samtidig med utferdigelsen av nærværende gavebrev. Ringve historiske Museum skal være en selvstendig juridisk person under eget styre. Formålet skal være å bevare eiendommen Ringve Gård som det formentlig gamle Lade jarlesæte og som tordenskjolds barndomshjem som et historisk Minde - og i forbindelse dermed drift og fortsatt utvidelse av den sammesteds påbegynte samling av gjenstande med historisk og musikkhistorisk verdi. Statutter for Museet og nærmere regler for dets drift skal utarbeides i løpet av 1943. På statuttene skal søkes departementets approbasjon. Museet skal ha egen revisor or har anmodet stiftsdireksjonen om foreløpig å utpeke en sådan Under overoppsyn av det departement under hvilke kulturmindene sorterer, skal styret forvalte eiendommen og samlingene. Styret kan ansette lønnet hjelp så vel overordnet som underordnet. Det er mitt ønske at der opprettes en forvalterstilling med som bistilling med en etter forholdene arbeidet passende godtgjørelse. For forvalteren skal der innredes en leilighet på gården som fri bolig. Stillingen som forvaltersom forvalter forblir imidlertid ubesatt så lenge min hustru eller jeg er i live i det vi selv bestyrer samlingene. Etter oss skal min brorsønn Knut anker Bache være berettiget til stillingen med de for den forbeholdte emolumenter. Forvalterstilligen må besittes med en dertil skikket person. Fins der sådan innen familien skal han eller hun fortrinnsvis velges. Styret skal bestå av 3 personer. Så lenge min hustru eller jeg er i live skal vi være berettiget til å være medlemmer av styret og formann i samme. Vi skal også så lenge vi ønsker det være berettiget til å oppnevne det eller de manglende styremedlemmer. Eter våre dage skal Stiftsdireksjonen etter forslag av det kgl. norske videnskapers selskap – Museet – velge styret, et av medlemmene skal alltid velges innen familien, helst et medlem av familien som bærer navnet Bache. Så lenge min hustru eller jeg er i live skal vi være berettiget til å bebo gratis de rom på eiendommen som vi selv måtte ønske. Inntekter av eiendommen ellers ved bort leie av hus eller jord eller lignende tilfaller Museet undtagen inntekten av gartneriet , som min hustru og jeg skal beholde så lenge vi lever. Ringve gartneri bør senere drives for Museets egen paktes. Så vel gartnere som forpakteren skal for seg og sine folk disponere de nødvendige rom som hittil i borgestubygningen(den gamle bygning) intill annet tilfredstillende husrom eventuelt kan skaffes for disse. Den resterende del av Ringve beliggende nordenfor Museets eiendom, som fremdeles tilhører meg, forbeholder jeg meg så lenge dette areal helt eller delvis drives som gårdsbruk å bortforpakte til den samme forpakter som Museet holder. Uthusbygningene og smedjen skal som hittil benyttes for gårdsbruket og gartneriet og blir i tilfelle av brand eller annen ødeleggelse å gjenoppføre for assuransesummen. For våningshusene gjelder det samme.

Trondhjem 29. desember 1942
Chr. Anker Bache


Kommentarer til avskrift av gavebrev, testamentet og statutter fra Chr. Anker Bachke. Avskriften er gjort av Håvard Gautneb , mai 2014 basert på skannede kopier av dokumentene, det er ikke gjort noen forsøk på å rette opp ortografiske feil i originalene, og originalt språk er beholdt. Ö er erstattet med dagen Ø. I tilfelle der det har vært umulig å tyde originalen er det skrevet - ??-.Dette er ingen juridisk godkjent avskrift og alle feil i forhold til originalen er mine.

Trondheim mai 2014
Håvard Gautneb

Ringve Musikkhistoriske museum. Foto Jan Habberstad 2008

Kilder

Eksterne lenker