WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Ditlev Wibe

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Ditlev Wibe, (8.1.1751- 15.5.1834 i Trondhjem), officer, bror av forfatter Johan Vibe (1748-82) og generalkrigskommissær Niels A. Wibe, og sønn av major ved 1ste Akershusiske infanteriregiment Johan Christian Wibeog Anna Cathrine Pihl. Gift 8.1. 1789 med Canuta Pauline Nordahl, f. 21.11. 1761, d. 6.1. 1839, datter av president i Trondheim PeterTønder Nordahl og Birthe Jakobsdatter Fiirstenberg.

Ditlev Wibe kom i den militære tjeneste 4/8 1764, blev korporal ved nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment 1765 og blev kort tid efter optatt som elev ved Den norske militaire Mathematiske skole i Kristiania, men måtte efter et par års forløp avbryte sitt kursus der for å følge sitt regiment til Kjøbenhavn, hvor det gjorde garnisonstjeneste i 1767- 68.

Han utnevntes til sekondløitnant i artilleriet 1/12 1772. Fra 1773 til 1777 var han beordret til Rendsburg, hvor han deltok i kartarbeider for det slesvig-holstenske kanalanlegg. Han blev premierløitnant ved lO. artillerikompani i Kjøbenhavn 16/ 7 1777. Her gikk han og premierløitnant Johan Jacob Rieck (1749 - 180l) efter anmodning fra general Wilhelm v. Huth (general i infanteriet og grunnlegger av Norges Geografiske Opmåling) på forelesninger i astronomi ved universitetet. Efter å ha underkastet sig eksamen i dette fag, blev disse to officerer i 1779 beordret til Norge, hvor det samme år var blitt bestemt, at den "militære opmåling" som allerede hadde eksistert i nogen år for frem tiden skulde støtte sig til "astronomisk bestemte punkter". Det blev således disse to, og i særlig grad Wibe som kom til å føre denne for Norges opmåling så grunnleggende bestemmelse ut i livet, spesielt ved målinger langs svenskegrensen fra Kongsvinger op til Verdalen og dessuten langs kysten fra Nord-Trondelag og sydover. Arbeidene var først avsluttet i 1788.

29/ 2 1788 blev han utnevnt til krigskommisæri det Trondhjemske distrikt. I 1799 skrev han i "Bibliothek for Physik" (XV I, Kjobenhavn 1799) en inngående utredning kalt "Oplysninger ved Lieutenant Ramms iagttagelser over Kulden i Norge" .

I 1803 blev sjømilitære distrikter oprettet i Norge. Han fikk da titel av sø- og Landkrigskommissær" med majors rang, i 1809 blev han overkrigskommissær, fra 1811 med generalkrigskommissærs karakter. Han søkte og fikk avskjed i nåde 31/5 1827.

Kilde

  • 1. Norsk biografisk leksikon bind , side 135