WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Den skandinaviske fiskeriudstilling i Trondhjem 1908

Fra WikiStrinda
(Omdirigert fra Fiskeriutstillinga 1908)
Hopp til: Navigasjon, søk
Reklamemerke

Den skandinaviske fiskeriudstilling i Trondhjem 1908 ble arrangert i Trondheim 1. juli til 15. september 1908.

Utstillingen var planlagt å vare ut august, men ble forlenget til 15. september.

Utstillingsområdet

Panorama over utstillingsområdet
Hovedpavilongen
Trondhjemspavilongen
En uendelig mængde av flag og vimpler hin skjønne sommermorgen, den 1. juli 1908, vinkede den talrike mængde av besøkende imøte, stod utstillingens bygninger, montrer og øvrige anlæg i smukt utstyr færdige til at ta imot publikums besøk.

For en specialutstilling, som ikke kræver arealer av betydelig utstrækning, skulde man vanskelig ha fundet et mere passende terræn til utstillingsplass. Ilevoldene, som er en bekjendt slagmark fra Trondhjems ældste historie, var senere i borgervæbningens tid eksercerplads for dette korps. I den siste menneskealder omdannedes arealet til et parkanlæg med fontæne og musikpavillon, mens dog en stor oval plass i midten av parken holdtes aapen og var gruslagt for at tjene som møtested ved større folkeforsamlinger, for hvilke taler kunde holdes fra musiktribunen.

Paa denne aapne plass var hoved-utstillingsbygningen reist, omgit av smukke træplantninger, friskt grønsvær, græsplæner og blomsterbed. Fra bygningens hovedportal, som vendte mot øst, førte en bred, gruslagt avenue østover mot viadukten, som forbandt parken med den østre del av utstillingsterrænet, »Liabakken« og »Kongens Bastion«.

Selve »Liabakken« er ogsaa parklagt og danner paa den østre side av gatekrysset en naturlig fortsættelse av Ilevoldens parkanlæg. »Kongens Bastion« er en gjenstaaende del av Trondhjems længst nedlagte forsvarsværker mot indrykning fra vestsiden. Paa østre side av »Liabakken«, bare adskilt fra denne ved en smal vei, laa maskinhallen, som paa grund av, at den maatte placeres mellem 2 jernbanespor, fik en trekantet grundflate. Maskinhallens nordre væg var bare ved en smal utfyldning adskilt fra sjøen.

Paa den langs Kongens gate liggende del av »Kongens Bastion« var sportspavillon reist, og et lidet stykke østenfor denne hadde konditor Hahn opført en stilfuld pavillon og indrettet konditori og cafe. »Kongens Bastion« afsluttes mot øst langs Voldgaten med en skanse, paa hvis nordre pynt statens fyrvæsen hadde opsat 2 moderne fyrlygter, forsynt med automatisk virkende blinkapparat. Adkomsten til utstillingen var fortrinlig, da byens sporvei ligger langs hele utstillingsterrænet og ender ved Stenbergbakken, bare nogle faa skridt fra den paa Meisterlinsjordet reiste utstillingsbygning, som blev benævnt Trondhjemspavillonen. Fiskekjøkkenet var bygget midt i »Liabakken«; ved siden av dette var reist en musikpavillon. Disse to bygninger fik saaledes sin beliggenhet midt i utstillingsterrænet. Fra fiskekjøkkenets veranda hadde man en vid utsigt mot Munkholmen og den indre del av Trondhjemsfjorden.

Kontorerne for post, telegraf, telefon og presse var installert i en mindre bygning, som hadde faat plass paa søndre side av avenuen, som førte fra hoved-utstillingsbygningen østover mot parkens fontæne. Likeoverfor sidstnævnte bygning hadde firmaet M. Thams & Co. opsat en sportshytte. Lidt længer øst i parken, østenfor fontænen hadde firmaet A. Huitfeldt & Co. likeledes opsat en sportshytte.

Broen (viadukten) ved »Løven«

Viadukten over til Ilaparken
For at tilveiebringe en hensigtsmæssig forbindelse mellem utstillingsterrænet »Ilevolden« og »Liabakken« med »Kongens Bastion«, hvilke var adskilt ved et gatekryds ved den hjørnetomt, som benævnes »Løven«[1], uten at hindre veiforbindelsen med Ilen, Trondhjems vestlige bydel, fandt man det heldigst at spænde en viadukt over gatekrydset, saa at gatefærsselen under viadukten kunde foregaa uhindret. Viadukten skulde føre fra østre spids av Ilevoldsparken og henimot nærmeste del av »Liabakken«s beplantninger. Viadukten blev opført efter anbud av bygmester Martin Jakobsen for en anbudssum av kr. 2380.00.

Utstillerne

Utstillingsplakaten

Det var utstillere fra Sverige, Danmark, Island, Færøyene og fra Tunis. Til sammen var det 635 utstiller, fordelt i disse gruppene:

 • 76 i gruppa: Fiskefartøier og fiskerbaater ældre og nyere, for seil og maskinkraft
 • 41 i gruppa: Maskiner og motorer m.m.
 • 89 i gruppa: Utrustningsgjenstande, utstyr for fiskeriet, for fiskefarkoster og for fiskere
 • 25 i gruppa: Fyr-, signal- og redningsvæsen, utstyr, apparater, maskiner m.m.
 • 144 i gruppa: Fiskeredskaper og taugverk samt raamiaterialer dertil haand-og maskinarbeide — maskiner modeller, tegninger o.s.v
 • 137 i gruppa: Frembringelser av fiskeriet
 • 47 i gruppa: Fiskens tilvirkning
 • 15 i gruppa: Fiske transport, fiskehandel
 • 9 i gruppa: Fiskekultur
 • 27 i gruppa: Videnskapelige og praktisk videnskapelige hjelpemidler for fiskerierne m.m. 27
 • 10 i gruppa: Sportsfiske
 • 15 i gruppa: Specielle kollektive samlinger

Åpningshøytideligheten

Kongen kommer
Fra hovedutstillingen
Fra hovedutstillingen
Fra Tunis sin avdeling
Fiskekjøkkenet
Maskinhallen
Kl. 9.25 paa aapningsdagen rullet ekstratoget med den norske kongefamilje ind paa jernbanestationen i Trondhjem. H. M. Kongen ankom for at foreta den høitidelige aapning av utstillingen. I H. M. Kongens følge befandt sig, foruten H. M. Dronningen og H. kgl. høihet Kronprinsen, prins og prinsesse Andreas av Grækenland, som var paa besøk hos den norske kongefamilje.

Efterat ha utvekslet hilsener kjørte kongefamiljen med sine gjæster til Stiftsgaarden, hvor skolekompaniet med brigademusiken var opstillet. Store menneskemasser fyldte gaterne, hvor de kongelige vogne kjørte, og et brusende væld av hurrarop fra disse tusener lød kongeparret ustanselig imøte, efterhvert som kongevognen rullet frem gjennem gaten.

Utstillingens aapning var fastsat til kl. 1 . Allerede længe før aapningsakten skulde finde sted, begyndte de mange indbudne at fylde den store utstillingshal, idet man for disse benyttede indgangsdøren i hallens østre ende. For det øvrige publikum benyttedes hovedindgangen eller sidedørene i »Lang skibet«. Den store utstillingshal, hvor aapningshøitideligheten skulde foregaa, var smukt dekorert med flag og blomster. Skolekompaniet var opstillet langs gulvet, saaledes, at kompaniet dannede espalier, mellem hvilke de kongelige og deres gjester passerte frem til den ophøiede plass like under bygningens store kuppel.

Da kl. nærmede sig 1, varslede brusende hurrarop fra de store folkemasser, at kongevognen nærmede sig. Ved hovedindgangen blev de kongelige mottat av utstillingens præsident, stiftamtmand Bothner, vicepræsidenterne, borgermester Bauck og byens ordfører Andr. Berg samt av utstillingens bestyrelse med formanden, konsul Ingvar Klingen berg, og viceformanden, grosserer P. 0. Jenssen i spissen. Under den høie kuppel indtok de kongelige sine plasse. Paa høire side hadde kongen prinsessen av Grækenland, dronningen hadde paa sin høire side prinsen av Grækenland. Bak de kongelige hadde en række høiere militære og corps di plomatique sine plasse.

Blandt diplomaterne bemærkedes den britiske gesant sir Herbert, den danske gesant, Grevenkop Castenskjold, den amerikanske minister, mr. Peirce, den tyske legationssekretær, Scheller-Steinwartz, konsul Sture Pehrson Henning og den franske konsul Ledoulx.

Bak corps diplomatique sad igjen de danske og svenske kommissærer med fruer samt inden- og utenlandske jurymænd m. fl. Til venstre for kongen hadde utstillingens bestyrelse samt medlemmer av formandskapet og bystyret med fruer plass. Paa den motsatte side hadde pressens repræsentanter sine plasse. 1 den store hal var hver eneste plass optat. Utstillingens præsident, hr. stiftamtmand Bothner, traadte derefter frem og fremførte følgende tale:

Mine damer og herrer!

Jeg har den ære som denne utstillings præsident at ønske Norges Konge og Dronning et hjertelig velkommen til Trøndelagen og til dette møte. Tillike vil jeg faa lov til at bevidne Deres majestæt, utstillingens høie beskytter, vor glæde over, at Deres majestæt personlig er kommet her for at aapne utstillingen. Jeg skal opfordre den ærede forsamling til at ut bringe et leve for Norges Konge og Dronning.

Stiftamtmandens opfordring fik stærk tilslutning fra for samlingen. Efter fanfaren sang det store fælleskor, assistert av orkestret, kongesangen, mens forsamlingen stod med blottede hoder. Sangen lød stemningsfuldt gjennem den store hal.

Kantaten, som var indstudert av musikløitnant K. Glomsås, blev derefter avsunget av det store kor, bestaaende av 195 damer og herrer, under ledelse av komponisten Ole Olsen. Texten til den utmærkede kantate var forfattet av sogneprest Sigv. Skavlan.

Konsul I. Klingenberg kom frem foran de kongelige og oplæste en beretning

Præsidenten, stiftamtmand Bothner, traadte deretter frem og opfordret Kongen til at erklære utstillingen aapnet, hvor etter Hans Majestæt Kongen holdt følgende aapningstale :

»I Haap om et lykkeligt utfald av det for Trøndelagen som for det ganske land saa betydningsfulde foretagende erklærer jeg herved den skandinaviske fiskeriutstilling i Trondhjem for aapnet«.

Hermed var høitideligheten forbi.

Stipend til fiskerne

Erindringsmedaljen
Til stipendier for norske fiskere, som ønsket at besøke utstillingen, hadde stortinget bevilget kr. 5000; de danske fiskere fik i samme øiemed av sin regjering kr. 5000. Gøteborgs og Baahus län hadde bevilget kr. 1200 til reisestipendier til fiskere i länet til utstillingsbesøket.

Fra Norge deltok 350 fiskere og fiskeriinteresserte i det sakndinaviske fiskermøtet, fra Danmark 75. Fra Sverige var deltagelsen mindre, hvilket formentlig hadde sin grund i den netop begyntde makrelsæson.

Det 3die skandinaviske fiskermøte

Kongen åpner fiskerimøtet.
Den 14. juli kl. 11 form. aapnedes det 3die skandinaviske fiskermøte i Arbeiderforeningens store sal av H. M. Kongen.

Møtet hadde faat stor tilslutning, saa at lokalet var omtrent fyldt av deltagere fra de tre skandinaviske lande. Det overveiende antal deltagere var fiskere, som her møttes til stevne fra de tre lande, men ogsaa en masse deltagere møtte, som ikke tilhørte fiskernes kreds, men stod i mere eller mindre nær forbindelse med fiskernæringen.

Byens ordfører og borgermester var ogsaa tilstede.

Kl. 11 ankom H. M. Kongen, ledsaget av adjutant og kabinetssekretær. Kongen mottos av utstillingens bestyrelse, som sammen med ordføreren og borgermesteren ledsaget Kongen ind paa scenen, hvor talerstolen var anbragt.

Utstillingskomiteens formand, herr konsul Klingenberg, traadte derpaa frem og holdt åpningstalen.

HANS MAJESTÆT KONGEN erklærte derpaa møtet for aapnet i følgende ord:

»Det er mig en glæde ved denne leilighet at kunne faa hilse paa alle de fiskere, som er kommet hit til Trondhjem i anledning fiskermøtet. De har jo valgt fiskeriet til sit livs erhverv, og jeg vil uttale det haap, at de nu maa kunne faa høste erfaring dels gjennem de foredrag, som vil bli holdt for dem her og dels ved at besøke utstillingen.

Idet jeg uttaler, at de alle sammen maa faa høste erfaring, som kan bli til gavn for dem, kan jeg ikke undlate ved denne leilighet at nævne, at det er mig en stor glæde at vite saa mange fiskere møtt herop, ikke alene av vore egne fiskere, men ogsaa av danske og svenske. Det viser, at man paa dette omraade har forstaaelse av, at vi har meget at lære av hinanden. Med disse ønsker erklærer jeg herved det tredie skadinaviske fiskermøte for aapnet«.

Kongen gik derpaa ned i salen og hilste paa fiskerne. Han tok hver enkelt, han talte med, hjertelig i haanden og underholdt sig med dem om forskjelligt. Kongen med følge forlot derpaa møtet. Ved avskeden utbragte konsul Ingvar Klingenberg et tre gange tre hurra for Kongen, hvilket fik begeistret tilslutning.

Oppvisning på fjorden

Oppvisning av snurpenot
Fredag den 17. juli var fiskermøtets sidste dag. Efter møtets program blev dagen benyttet til en opvisning paa fjorden, og da opvisningen fandt sted i det skjønneste sommerveir og forøvrigt under de gunstigste forhold for møtets deltagere, betegner avslutningsdagen med dens rikt avvekslende program et særlig vellykket og interessant avsnit av fiskermøtet.

Kl. 9 form. dampede S/s »Præsident Christie« og »Henrik Wergeland« ut med flere hundred mand ombord, blandt hvilke deltagerne i fiskermøtet. Skibene var stillet til disposition for at tjene som tilskuerplads for fiskerne under opvisningerne paa fjorden. Opvisningerne omfattet sætning og trækning av torskegarn, sætning av laksegarn, sætning og trækning av line samt forsøk med snurpenot og snurrevad. Samtlige forsøk faldt heldig ut og fulgtes med stor interesse av fiskerne fra dampskibenes dæk. Samtidig foretok opfinderen av redningsapparatet »Record« en række opvisninger i sjøen med apparatet og demonstrerte, hvorledes en mand ved apparatets hjælp ikke alene kan holde sig oppe i vandflaten, men ogsaa bevæge sig i sjøen i hvilken som helst retning. Opvisningen avsluttedes i 12-tiden. Efterpaa gjorde »Præsident Christie« og »Henrik Wergeland« en tur utover fjorden med fiskerne, mens middag servertes. Mellem 4 og 500 fiskere og andre interesserte hadde deltat i turen med dampskibene, som velvilligst var stillet gratis til disposition av Det Nordenfjeldske Dampskibselskap.

Kapseiling, motorbaatregatta, opvisning og kaproning

Kappseiling
Samtidig med fiskermøtets avholdelse i dagene 14.—17. juli kunde Trondhjem foruten den rikholdige utstilling paa land ogsaa by et interessant og avvekslende skue paa sjøen.

Den fremmøtte flaate av fiskerbaate med eller uten dæk, med eller uten motor hadde faat sin særskilte plass i havnen like i nærheten av maskinhallen. Flere av de utstilte baate var av nyeste og mest moderne type, utrustet med seilføring og motor og forsynt med dæk og gode bekvemmeligheter om bord. De fremstilte det nyeste og bedste, man kunde by fiskeren i retning av livsikkerhet og fremkommelighet, saavel i aapent som lukket farvand, og de viste hvorledes bekvemt opholdssted og soverum under dæk lot sig forene med hensigtsmæssige anordninger for letvindt og arbeidsbesparende anvendelse under fiskeriets praktiske utøvelse. De forskjellige prøver, som anstiltes saavel i kapseiling som i kaproning, motorbaatregatta og opvisning, indpassedes saaledes i fiskermøtets program, at deltagerne i fiskermøtet fik overvære den hele række.

Utstillingens avslutning

Fikseriutstillingen lukkes
Den høitidelige avslutning av utstillingen fandt sted tirsdag den 15. september.

Det var en ualmindelig smuk høstdag; det blev ogsaa en av utstillingens bedste dage med hensyn til antallet av besøkende. Tilstrømningen var især henimot aftenen meget betydelig; publikum møtte mandjevnt frem for at nyte et sidste glimt, et sidste skue av de mange smukke montrer og de mange fortrinlige frembringelser, som her var samlet.

Kl. 7.45 varsledes ved klokkeringning, at lokalerne skulde rømmes. Foran hovedpavillonens portal samledes da efterhaanden flere tusen mennesker, blandt hvilke foruten utstillingens bestyrelse saaes byens ordfører og borgermester samt repræsentanter for de andre skandinaviske lande.

Antall besøkende

 • Utstillingen ble besøkt av over 130.000 (i Trondhjem var det i 1910 45.335 innbyggere [2])

Diplomer og priser

Diplom
Foto: Roger Berg, Larvik Museum

Utstillingens organisasjon

Den av valgkollegiet valgte bestyrelse sammentraadte til møte den 25. september 1906 og foretog valg paa formand, viceformand og utstillingskomite m. m., hvorefter utstillingens organisation blev følgende:

 • PRÆSIDENT: Stiftamtmand O. Grundt.
 • VICEPRÆSIDENTER
 • Trondhjems Byes Borgermester, H. Bauck
 • Trondhjems Byes Ordfører, grosserer Chr. Thaulow.
 • UTSTILLINGENS SAMLEDE BESTYRELSE:
 • Utstillingskomite:
 • Konsul Ingvar Klingenberg, formand.
 • Grosserer P.0.Jenssen, viceformand.
 • BESKYTTER:
 • Biologiske Stations bestyrer, cand. real. O. Nordgaard.
 • Motorfabrikant Isidor Nielsen.
 • Disponent G. H. Helgerud.
 • Øvrige medlemmer:
 • Konsul Hans J. Larsen, repræsentant for at vareta Sveriges deltagelse.
 • Generalkonsul Jacob Finne, repræsentant for at vareta Danmarks deltagelse.
 • Grosserer Tob. U. Borthen.
 • Grosserer B. Iversen.
 • Direktør E. Bull Simonsen.
 • Grosserer Rolf Johnsen.
 • Konsul Claus Berg.
 • Stortingsmand Magnus Halvorsen.
 • Fisker Hans Næss.
 • GENERALKOMMISSÆR:
 • Ingeniør Ludvig Schmidt-Nielsen.
 • SUPPLEANTER FOR BESTYRELSEN:
 • Havnefoged Matzow
 • Overlærer S. Wleiigel
 • Grosserer A. Alness
 • Grosserer L. 0. Hegstad
 • Arkitekt L. Solberg
 • Fabrikeier Bernhard Brænne

Utstillingens beskytter var kong Haakon VII.

Referanser

 1. Navnet Løven stammer fra et forlystelsessted som lå her. I 1873 ble Ilevollen Mineralvannfabrikk grunnlagt, og fabrikken tok i bruk lokalene i Løven. Fabrikken ble overtatt av Aktiebryggeriet. Huset ble revet like etter århundreskiftet. Ilen apotek lå i den nye bygningen. Kilde: NTNU UB
 2. Trondheim bys historie (bind 4)

Litteratur

 • Beretningen om Den skandinaviske fiskeriutstilling i Trondhjem 1908. Utarbeidet av Edvard Eidsvaag. Aktietrykkeriet, Trondhjem 1914. (200 sider).

Kilde

 • Beretningen om Den skandinaviske fiskeriutstilling i Trondhjem 1908. Utarbeidet av Edvard Eidsvaag. Aktietrykkeriet, Trondhjem 1914