WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Frostating

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Henr. Mathisen: Frostating
Tegning fra Henrik Mathiesen: Trondhjem i borgerkrigene. Utgitt i 1902
Sagaene forteller at en finner Trøndelagen delt i åtte fylker, fire i Inntrøndelag og fire i Uttrøndelag:

1. Sparbyggafylke som omfattet Sparbu, Stod, Steinkjer, Snåsa og Lierne
2. Eynafylke som omfattet Inderøy, Beistad og Verran
3. Værdalsfylke
4. Skognafylke som omfattet Skogn og Ytterøy
5. Stjørdalsfylke som omfattet Øvre og Nedre Stjørdal, Skatval, Selbu, Klæbu og Tydal
6. Strindafylke som omfattet Strinda, Frosta, Åsen og Leksvik
7. Guldølafylke som omfattet hele Gauldalen 8. Orkdal fylke som omfattet hele Orkdalen, samt Børsa, Skaun og Byneset.

Frostating nevnes første gang i Håkon Adalsteinsfostres (Håkon den godes) tid 920-960 og Øreting i Olav Trygvassons tid. Kong Håkon organiserte Frostatingslagen og lot de samme tingområder utvide med 4 nye bilandskaper:

9. Sunnmøre fylke med omliggende bygder. Men dette gikk senere ut og ble erstattet av Oppdal fylke
10. Romsdøli fylke med diverse bygder i Romsdal
11. Møre fylke med landskapene i Møre, Fosen og den ytre de av Trondhjemsfjorden med Strandens sogn.
12. Naumdøla fylki med alle Namdalens bygder med unntagelse av Lierne som først senere ble tillagt

Etter denne utvidelse fikk det store Frostating 12 fylker, som lot seg representere ved lagrettemenn. Hele Trøndelagen som utgjorde et lovområde og kaltes Inntrønder og Uttrønder sluttet seg altså sammen, og som det heter i Frostatingsloven: ”Hvis en inntrøndersk mand blir drept uti Trondheem, eller en inntrøndsk i Trondheim, da skal vi la budstikken gå.” Trondheim hadde etter dette 2 sideordnede lagting: Øreting og Frostating.

Det antas at Lagatun på Frosta ble valgt som fast tingsted for Frostating av Håkon den gode ca 935.

I sagaen står følgende om representasjon til Frostating:

Det skal sendes 60 representanter fra hvert fylke i Uttrøndelag, og 40 fra hvert fylke i Inntrøndelag. Til sammen 400 mann, hertil kom 16 deputerte fra Romsdal fylke, 48 fra Nordmøre, 3 fra Oppdal og 18 fra Namdal. Totalt 485 mann. Sunnmøre var nå overført til Gulating.

Frostating holdt sine møter på Logstein en gang årlig, og varte i 3 uker. Møtetiden var ved år 1100 ca fra begynnelsen av juli, men ble endret til etter Olsok. I 1270 var starten 17. juli. Tinget begynte når solen sto i øst (kl 6) til non (kl 3).

Lagtinget fra hvert fylke oppnevnte deltakere ( nevnemenn). Til møtet i Frostating skulle alle disse møte, samt alle lendermenn, sysselmenn,likeså kongens og biskopens årmenn, biskopen selv og alle hans sogneprester. Kongen selv møtte også ofte personlig.

Lagretten hadde sin faste plass innhegnet på tinghaugen. Den ble betraktet som hellig, og hvis den ble brutt var tinget å anse som splittet. Lagretten måtte heller ikke teten nødvendig grunn forlate sin plass, og ingen uvedkommende tre innenfor tingplassen.

Under møtene var all forstyrrelse forbudt. Tingfreden ble aktet høyt, og alle som krenket den ble dømt fredløs.

Rundt tingplassen var det imidlertid på behørlig avstand en hærskare med markedsgjester, kremmere, skjenkeverter, gjøglere og annet tilbehør.

I 1274 skjedde en forandring. Kong Magnus Lagabøte slo de 4 Landslagting inn under en lov- Landsloven. Lagtingene opphørte som lovgivende makt, den tilegnet kongemakten seg. Frostating ble kun lagdømme – som dømte i prosesser og strafferettsaker. Etter hvert kom embedsmannsveldet også til å overta den dømmende makt. Slik ble det i 500 år, men i 1887 ble juryordningen innført..

11. juli 1915 ble en bautastein på Lagatunhaugen avduket av Stortingspresident Jørgen Løvland.

Strindafylkets sten på Frostatinghaugen. Foto: Jan Habberstad

1.august 1930 ble 12 fylkessteiner avduket. Fra Strinda fylke møtte kirkesanger Leif Moksnes.

Frostatinghaugen. Foto: Jan Habberstad

Frostating fikk senere sete i Trondheim, Frostating lagmannsrett. Det er 5 andre lagdømmer i Norge, Borgarting, Eidsivating, Agder, Gulating og Hålogaland.

Kilde

  • 1. Trøndelags bygder i tekst og billeder. O.J. Johansen 1945
  • 2. Wikipedia

Eksterne lenker