WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Generalsekretærer i NITO

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Knut Reistad
Trygve Sommerhein

Generalsekretærer og sekretariat i NITO etter 2. verdenskrig

Etter 2. verdenskrig ble vurderinger om å ansette generalsekretær i NITO tatt opp. Under hovedstyrets arbeid hadde man, før forordningen om nazifisering av organisasjonsarbeidet kom, vært klar over at uten lønnet generalsekretær til å stå for den daglige ledelse, ville hele organisasjonsarbeidet og NITO's fremtidige vekst stå i fare for å stagnere. Den økonomiske side var, om enn beskjeden grad, brakt i orden og Kristiansand avdelings tidligere formann, ingeniør Modulf Guttelvik, ble imidlertid ansatt som organisasjonens generalsekretær den 22. september 1954. På grunn av krisen i aluminiumsindustrien der herr Guttelvik var beskjeftiget, kunne han stille seg til hovedstyrets disposisjon på ubestemt tid.

Hovedstyret ansatte deretter frøken Aslaug Krefting som sekretær og kasserer fra l. desember 1945. Kontororganisasjonsapparatet var dermed oppbygget og sammen med hovedstyret, under ingeniør Arne Georg Myhrvolds ledelse, utførte disse funksjonærer et imponerende arbeid for å konsolidere NITO. Således ble det de første måneder etter frigjøringen stiftet 10 nye avdelinger, og ved utgangen av 1947 var det i alt stiftet 24 nye avdelinger.

Den midlertidige generalsekretær, ingeniør Guttelvik, ble etter å ha fungert i ca. l år kalt tilbake til sin gamle stilling ved As Vigeland Brug, Vikeland og ingeniør Oddvar de Lange ble deretter ansatt som NITO's nye generalsekretær og tiltrådte stillingen den l. august 1946. I arbeidet med å stifte nye avdelinger gjorde herr Oddvar de Lange en betydelig innsats.

Sekretariatet ble så 1946-47 tilfØrt ytterligere arbeidskraft, idet en kvinnelig kartotekfører og en stenograf ble ansatt. Medlemstallet ved utgangen av 1947 var vel 3000 og NITO kunne, etter forholdene på den tid, sies å ha et ganske godt utbygget sekretariat med 4 funksjonærer i heldagsstilling. Kontorforholdene tillot heller ikke en større stab og den ble ikke vesentlig utvidet før de første år etter 1950. Frøken Kirsten Heistein ble ansatt som stenograf og kontordame i 1949. Frøken Heisten, nå fru Heistein Grønneberg, er den av NITO's funksjonærer som pr. 1962 har lengst ansettelsestid av samtlige organisasjonens funksjonærer siden stiftelsen. Generalsekretær Oddvar de Lange fratrådte sin stilling i NITO den 15. januar 1950 og cand. jur. Sv. N. Sæbø ble deretter konstituert i stillingen den l. mars 1950, men fratrådte allerede 12 juli samme år. Etter anmodning fra hovedstyret fungerte så ingeniør Knut Reistad i stillingen året ut. Imidlertid hadde NITO's representantskap i november 1950 ansatt den nåværende generalsekretær, cand. jur. Trygve Sommerhein, i stillingen og han tiltrådte den l. februar 1951. I januar 1951 inngikk Norsk Arbeidsgiverforening og NITO sin hovedavtale. Dette førte til betydelig aktivisering på lønnsfronten for de privatansatte medlemmer. De landsomfattende ervervsgrupper, Kommuneavdelingen og Statstjenestemennenes Ingeniør- og Teknikerforening - SITF, var forlengst stiftet, og disse gruppers styrer drev på sin side et aktivt arbeid for ivaretakelse av de kommune- og statsansatte medlemmers interesser. Møtevirksomheten, så vel i de sistnevnte styrer som i hovedstyret, var meget stor, idet det regelmessig var ukentlige møter og det ble tvingende nødvendig å tilføre kontoret mer mannlig arbeidskraft for at de forskjellige områder kunne bli best mulig ivaretatt. Således ble cand. oecon. Tore Kindt ansatt som sekretær den l. september 1951 og Leif Melsom som sekretær den 16. april 1952. Disse fungerte bl. a. som sekretærer for de landsomfattende ervervsgrupper og kunne således etterhvert yte de medlemmer som var tilsluttet disse grupper en betydelig bedre service. Sekretær Kindt fratrådte den 30. september og cand. oecon. Petter Thoen overtok stillingen etter ham med tiltredelse den 18. september 1952. Den l. juli 1955 ble ingeniør Berhard Bjerke ansatt som sekretær og ble bl. a. overlatt arbeidet med NATS's tilknytning til NITO. (NATS = NITO's Avdeling for Teknisk Studerende).

Kilder

  • Wikipedia
  • Ingeniører og teknikere i NITO

Eksterne lenker