WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Hans Justus Hansen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Hans Justus Hansen (født 1776 i Trondhjem, døpt i Vår frue kirke 1. desember, død i Christiania 1. mai 1847)var sønn av Kjøpmand i Trondhjem Just Hansen (1732 i Faaborg, Fyn- 22.6.1802 i Trondhjem) og Bolette Christine Arnet (1.11.1752-21.3.1845). Ugift. Bror til Peter Arnet Hansen.

Hans Justus Hansen var student fra Trondheim katedralskole 1794, studerte deretter teologi og tok attestats som cand.theol. med laud 23.januar 1798.

Hans Justus Hansen ble 3. mai 1805 utnevnt til residerende kapellan i Fredrikstad. Ifølge kgl. resolusjon av 2. august 1800 ver de resederende kapellaner tillike rektorer ved byens lærde skole. Da den norske sentraladministrasjon organisertes i 1814, forlot han den geistelige bane og ble kopist, senere byråsjef i det daværende 5. departement. Om Hans Justus Hansens virksomhet i administrasjonen i det så viktige år 1814 er ett særoppdrag kjent. Han førte en sjelden vakker hånd og ble overdratt å kalligrafere originalen til Norges Grunnlov i dens endelige vedtatte form.

Bernt Moe har i sitt tidsskrift 1842 gitt fire interessante opplysninger om byråchef Hansens fortjenester av Norske Selskab. Han ble medlem av Selskabet 1798 og begynte et par år etter å ta en ordlydende avskrift av Selskabets Vers-Protokoll, som den gang eksisterte i bare to avskrifter, som begge kollasjonertes ved avskrivningen. Hansens avskrift ble skjenket Norske Selskab i Christiania da det ble stiftet (eller nystiftet) 24. januar 1818. Håndskriftet fra Hansen ble lagt til grunn da Norske Selskab i Oslo lot Vers-Protokollen trykke i samlet utgave i 1935, i anledning av 150-årsdagen for Johan Herman Wessels død. Førstebibliotekar W. P. Sommerfeldt foresto redaksjonen av denne første samlede trykte utgave av protokollen, mens den tekstkritiske del av arbeidet er utført av professor, dr. philos. Leiv Amundsen. I de tekstkritiske anmerkninger til verket omtales Hansens avskrift som et meget vakkert arbeide og Hansen selv er karakterisert som «en stor kalligraf».

Om Selskabets gjenopplivelse i Christiania forteller Bernt Moe «at Hr. Hansen var den, der først gav Ideen dertil eller vakte den egentlige Motion derom, og forfattede Indbydelsen til en fornyet Stiftelse af Selskabet, hvilken Indbydelse ogsaa blev underskrevet af Høiesterets- Justitiarius J. R. Bull, Statsraad N. Treschow og Secretair E. N. Arbin, da disse tre hadde været medlemmer af det ældre norske Norske Selskab dengang dette under 30te april 1774 nærmere organi· sertes med literært Formaal.

Allerede i 1818 søkte han og ble innvilget avskjed som byråchef på vartpenger, og levde senere i Christiania hvor han døde ugift 1. mai 1847

Kilde

  • 1. Olaus Schmidt. Gammel Trondhjemmers erindringer.