WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Kår

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Kår var bonde- og slektssamfunnets måte å ordne pensjon for eldre på. Ytelsene ble gitt i naturalia i form av fri kost og losji på gården. Kår ble ofte kontraktfestet(skriftlig avtale) som en del av eier- og generasjonsskiftet på gården.

Kårfolket var de som hadde drevet gården til yngre krefter overtok. De fikk vanligvis gjøre innsats med gårdsdriften i den grad de maktet det, og bidro med barnepass og som tradisjonsbærere. Hadde gården kårbolig, var det der de flyttet. Dette kunne hindre friksjon mellom generasjonene. Ett visdomsord fra den tid gikk på at «svigerforeldre var gode å ha, men det var en fordel om en måtte ta på seg utesko for å besøke hverandre».

Tradisjonen tilsa at også andre slektninger skulle tas vare på, men de fikk sterkere krav om å gjøre nytte for seg, samme hvor lite det var.

Kårbrev fra 1860[1]
Undertegnede Johan Johansen Morken behefter herved min eiende Gaard Morken MN 82 Lnr 113 a af Skyld 1 daler 3 ort 10 skilling i Bynes Tinglag med følgende årlige Kaar til min Moder Randi Stengrimsdatter for hendes Levetid og uden Vederlag, nemlig: 18 - atten - Voger godt Byggmeel, 12 - tolv - Voger godt Havremeel, 8 - otte - Tønder Poteter, l -en - Kande Nysielt melk daglig eller 2 - to - Kander hveranden Dag efter Kaartagerens Ønske. Føde Sommer og Vinter for 2 - to - Faar og deris Lam fælles med Opsidderens Familie. 1 - en - Vog saltet godt Flæsk (Bagdelen af et halvt Svin), 15 - femten - Spd kontant der aflægges med en Trediedel hvert Aars April, August, December, med fornøden Brænde hjemkjørt, sønderhugget og indbaaret, fri Skyds med fornødent Befordingsredskab til Kirke og anden nødvendig Reise, fri og ene Andvendelse og Beboelse af Kammerset i Hovedbygningen og derover værende Loft samt fri Adgang til Kjøkkenet og Kjelderen samt Huus for sine Kreaturer, en omhyggelig og kjærlig Omgang til enhver Tid og i Sygdom og Alderdom forsvarlig Pleie og Tilsyn. Faaer Gaarden en anden Eier forøges Ytelsen af Penge til 20 Spd - tyve Spd der aflægges med 5 Spd qvartaliteter. Dette Kaar der ansettes til en aarlig Verdi af 56 Spd, Brugsretten til Husene til 2 Spd, gives Pantertt i den anførte Gaard Morken nestefter 1435 Spd til Throndhjems Sparebank og 84 Skilling aarlig Tieneste der paahviler Gaarden. Pladsmanden Gulbrand Hansen er bortflyttet.

Mule den 30. Juli 1860

Johan J. Morken
Til Vitterlighed

Christen Monsen Hangeraas

Referanse

  1. Byåsminner 2010. Årbok for Byåsen Historielag


Kilde

  • Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Kår» fra Wikipedia på bokmål. For å se bidragsytere; se «historikk» knyttet til den opprinnelige artikkelen og «historikk» knyttet til denne siden.