WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


NITO-Kommuneavdelingen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

NITO-Kommuneavdelingen ble konstituert i landsmøte den 4. september 1948.

Avdelingen fikk status som en landsomfattende ervervsgruppe innen NITO og alle medlemmer av NITO, ansatt i kommunenes administrasjoner, ble automatisk tilknyttet.

På representantskapsmøtet i NITO i 1950 ble det vedtatt egne lover for Kommuneavdelingen. Avdelingen har eget styre, valgt av dens landsmøte. Kommuneavdelingens organisasjonsmessige oppbygging er slik at det i alle kommuner hvor NITO har medlemmer blir opprettet en kommunal bedriftsgruppe med en kontaktmann. Bedriftsgruppene sorterer så igjen under avdelingenes kommunegrupper som koordinerer og tilrettelegger arbeidet for de forskjellige bedriftsgrupper. De bedriftsgrupper som ikke naturlig sokner til noen avdeling eller kommunegruppe er direkte underlagt kommuneavdelingens styre. Til landsmØtet velger kommunegruppene sine representanter etter en nærmere angitt skala avhengig av kommunegruppenes medlemstall. Kommuneavdelingens formål er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår overfor kommunene. Ut fra dette har det vært avdelingens viktigste oppgave å få opprettet overenskomster med de kommuner hvor det er ansatt NITO-medlemmer, og likeledes få status som forhandlingsberettiget organisasjon på det sentrale plan.

Arbeidet med å få opprettet overenskomster med de kommunale arbeidsgivere var i den første tid etter avdelingens dannelse meget vanskelig. Svært mange kommuner ønsket ikke å opprette egen overenskomst med NITO. Kommuneavdelingen ble snart klar over at dersom denne uvilje skulle overvinnes måtte kampmidler, plassoppsigelse og streik, tas i bruk. For at dette skulle kunne gjennomføres, måtte det økonomiske grunnlaget være i orden, og på landsmøtet i 1953 ble det derfor fremmet forslag om et eget støttefond for Kommuneavdelingen til bruk ved eventuelle konflikter. Etter opprettelsen av dette støttefondet kunne avdelingen med større tyngde og kraft føre en lønnspolitikk som kunne gi positive resultater for medlemmene. Arbeidet i avdelingen har stadig øket, og forholdene til de kommunale arbeidsgivere er stadig blitt bedre. Det er nå en sjeldenhet at en kommune nekter å opprette overerenskomst med NITO.

Når det gjelder forhandlingsretten på det sentrale plan, deltar nå NITO på linje med de andre organisasjoner i kommunesektoren, under de generelle tariff-forhandlinger med kommunenes forhandlingsorganisasjon Norges Byforbund - Norges Herredsforbund. I 1959 fikk NITO gjennomfØrt en merkesak ved at det ble opprettet overenskomst om fellesbestemmelser mellom Norges Byforbund- Norges Herredsforbund og NITO. Selv om man nå er kommet langt i arbeidet med å få ordnede lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene i kommunesektoren, er det mye som står ugjort, og det fØrste mål må være å få alle kommuneansatte medlemmer inn under overenskomst-komplekset.

Av avdelingens formenn skal her nevnes særskilt tekniker Knut Thyrum. Han har sittet i vervet sammenhengende de siste 10 år og har nedlagt et interessert og uegennyttig arbeid. Avdelingens vekst kan i stor grad tilskrives Thyrums innsats.

Kilder

  • Wikipedia
  • Ingeniører og teknikere i NITO

Eksterne lenker