WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


NITO-SITF

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Statstjenestemennenes Ingeniør- og Teknikerforening - SITF - ble stiftet 12. juni 1946.

Foreningens formål er å ivareta interessene for alle NITO-medlemmer ansatt i statens tjeneste. De statsansatte medlemmer i NITO er således automatisk medlemmer av SITF. Statsansatte medlemmer i de enkelte NITO-avdelinger danner SITF-grupper, med egne styrer. Innenfor enkelte etater er det opprettet etatsforeninger som samler alle medlemmer innenfor den bestemte etat. Foreningene har egne styrer. SITF's styre velges på et landsmøte hvor deltakerne er representanter for avdelingenes SITF-grupper og fra etatsforeningene. Landsmøtet avholdes som regel med tre års mellomrom, idet perioden er avhengig av når NITO's representantskapsmøter besluttes holdt. Det som ga støtet til dannelsen av SITF, var at det i 1946 ble nedsatt en komite, Statens Lønnskomite av 1946, med den oppgave å skape et nytt lønnsregulativ for statens tjenestemenn.

En gruppe av NITO's medlemmer ansatt i staten, ved ingeniØr Arne G. Myhrvold, tok initiativet til å få en selvstendig forening av de statsansatte medlemmer. Dette organ skulle sikre teknikernes rettigheter ved oppbyggingen av det nye regulativ og deres fremtidige lØnns- og arbeidsvilkår. Styrets viktigste oppgave i den første tid var å sikre foreningen det formelle grunnlag for å kunne opptre som motpart overfor staten. Etter søknad fikk SITF forhandlingsrett ved Kgl. resolusjon av 13. juni 1947. Etter dette tok foreningen opp en rekke spørsmål overfor Statens Lønnskomite av 1946. En viktig sak var å få fastslått teknikernes adgang til å besette ingeniørstillinger i statstjenesten. Lønnskomiteen tok opp SITF's henvendelse om denne sak og slo i en prinsipputtalelse fast at adgangen til å besette ingeniØrstillinger var åpen for teknikere i staten når kvalifikasjonene er til stede. Med dette som utgangspunkt har foreningen i alle år arbeidet for at stadig flere kvalifiserte teknikere skulle få ingeniørstillinger. Ved hvert lønnsoppgjør i staten har SITF fremmet krav, så vel generelle justeringskrav som har omfattet samtlige grader av teknikerstillinger, som spesielle krav for grupper og enkeltmedlemmer. Foreningen har representanter i innstillings- og ansettelsesråd i statsetatene, samt i samarbeidsutvalgene i statens virksomheter. De siste har nå avløst de tidligere drifts- og produksjonsutvalg, der SITF var representert. Forhandlingsretten ble i 1955 igjen et viktig spørsmål for SITF. Dette år satte myndighetene ned en komite som fikk i oppdrag å komme med forslag til en ny forhandlingslov som skulle regulere forholdet mellom staten og tjenestemannsorganisasjonene. Det gikk ganske tidlig frem av komiteens arbeid at den tok sikte på å rasjonalisere forhandlingsordningen, bl. a. ved også å avskjære en rekke av de frittstående organisasjoner deres forhandlingsrett. SITF satte seg, sammen med en rekke andre organisasjoner, sterkt i mot dette. Under den senere behandling førte man inn en bestemmelse som kan gi forhandlingsrett på visse vilkår til selvstendige deler av en privat yrkesorganisasjon. Denne bestemmelse var en del av det forslag til lov om offentlige tjenestetvister som ble lagt frem for Stortinget i Ot. prp. nr. 20 1958. Stortinget vedtok lov om offentlige tjenestetvister 18. juli 1958. En hel rekke organisasjoner mistet sin forhandlingsrett ved innføringen av loven. SITF søkte og fikk forhandlingsrett med hjemmel i lov om offentlige tjenestetvister. Forhandlingsretten ble gitt ved Kgl. res. av 13. november 1959. Med utgangspunkt i den någjeldende forhandlingsrett bygger SITF stadig ut sin posisjon overfor staten.

Foreningen har siden opprettelsen hatt følgende formenn:

  • Ingeniør Arne G. Myhrvold var formann fra 1946 til 1950. Ingeniør Myhrvold er omtalt under oversikten over formennene i NITO's hovedstyre. I forholdet til SITF vil vi bare si at en mer dynamisk og effektiv formann enn ingeniør Myhrvold neppe kunne finnes til nybrottsarbeidet.
  • Konstruktør Gunnar Holm fulgte etter ingeniør Myhrvold. Holm satt som formann fra 1950 til 1960. I disse år ble SITF bygd ut og konsolidert. Konstruktør Holm ytte i alle disse år en personlig innsats som gikk langt ut over det en med rimelighet kan forlange, selv av en interessert organisasjonsmann. Hans lange funksjonstid er et bevis på at medlemmene ville utnytte hans innsikt og store arbeidskraft lengst mulig.

På landsmøtet i 1960 ble ingeniør Finn W. Gusdal valgt som ny formann. SITF hadde ved utgangen av 1961 ca. l 000 medlemmer, og organiserer det overveiende antall teknikere i statens tjeneste.

Kilder

  • Wikipedia
  • Ingeniører og teknikere i NITO

Eksterne lenker