WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Valg til Riksforsamlinga 1814 i Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Valget ble holdt i Lade kirke.
Plakett avduket i 2014.

Valget til Riksforsamlinga 1814 i Strinda prestegjeld ble gjennomført i Lade kirke den 11. mars 1814. I adressen fra prestegjeldet bekreftes det at selvstendighetseden er avlagt. Adressen er nokså lang, men inneholder bare formaliteter og høflighetsfraser og fullmakt til de to valgmennene fra prestegjeldet til å delta på amtsforsamlinga og eventuelt til å representere amtet på Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

De som ble valgt som valgmenn fra menigheten var:

Begge var fra Lade sokn, og deltok på amtsforsamlinga den 28. mars, men ble ikke selv valgt som representanter til Riksforsamlinga.

Adressen fra Strinden Menighed

Til Hans Kongelige Høyhed, Christian Frederik, Norges Regent Prinds til Danmark, Hertug af Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken og Oldenburg.

Af Hans Kongelige Maecstæts, Kong Frederik den 6tes aabne Brev af 18de Januar indeværende Aar for Indvaanerne i Strinden Menighed, Dalernes Prostie i Søndre Trondhjems Amt, erfares at Allerhøystsamme, med en Freds-Tractat af 14de samme Maaned, har afstaaet Kongeriget Norge til Hans Majestæt Kongen af Sverig. og i følge deraf, i førbenevnte aabne Brev afløste Norges Indbyggere fra deres Hyldnings- og Troeskabs-Eed til Danmarks Konge.
Da bemeldte Menigheds Indvaanere ligeledes, af Deres Kongelige Høyheds naadigste aabne Brev af 19de Februar dette Aar have erfaret at Høystsamine, af Kjærlighed til det norske Folk, naadigst har sat sig i Spidsen for samme som dets Regent, tor at hævde dets Selvstændighed, hvorfor ved nærværende Adresse, paa bemeldte Menigheds Vegne, nedlægges den underdanigste Tak. saa som de Stemmeberettigede Indvaanere af førnevnte Strindens Menighed, Fredagen den 11te Marti dette Aar, i Strindens Præstegjelds Hovedkirke, Lade kaldet, efterat Eed til Fædrelandets gode Sag var aflagt og Gudstjenesten endt, ifølge Deres Kongelige Høyheds naadigste Opfordring, foretoget Valg af 2de blant Menighedens bosatte Mænd, hvilke som Valgmænd, paa Strindens Menigheds Vegne, have at begive sig til det af Over-Øvrigheden berammede Møde, der holdes paa Meelhuus Gaard Mandagen den 28de Marti førstkommende, for at overbringe nærværende Adresse, samt samlede med de øvrige Menigheders Afsendte, at vælge 3 Mænd til at frembære denne underdanigste Adresse og paa Folkets Vegne at møde og stemme med den berammede Forsamling af Nationens udvalgte Mænd, som ifølge Deres Kongelige Høyheds naadigste Bestemmelse, holdes paa Eidsvold den 10de April førstkommende. Og bleve da, ved Stemmeflerhed, til Valgmænd for bemeldte Strindens Menighed valgte:
Proprietær Hr Reinholt Johannes Schive, Eier og Beboer af Gaarden Elsæter i Lade Sogn, og Bonden Ole Olsen Teslien af samme Sogn. Vi giver bemeldte 2de Mænd herved, paa Strindens Menigheds Vegne, Fuldmagt til, som ovenfor anført, at overbringe nærværende underdanigste Adresse, samt at møde og stemme, ved det ovennevnte berammede Møde paa Meelhuus den 28de Marti førstkommende.

Strinden i Dalernes Prosti, Søndre Trondhjems Amt, den 12te Marti 1814


Adressen er signert av (med opprinnelig skrivemåte):

Kilder

  • Riksforsamlingens forhandlinger. 2 : Adresser og fuldmagter. Grøndahl & Søns Boktrykkeri. Kristiania. 1914. Digital utgave på Bokhylla.
  • Strinda historielag: Årbok 2014: Jan P. Breida: Første demokratiske valg i Strinda

Eksterne lenker